Oznakowanie i kody odpadów niebezpiecznych

 

Utylizacja i likwidacja odpadów nie jest wcale sprawą prostą, a bez odpowiedniego oznakowania i kategoryzacji owych odpadów, byłaby wprost niemożliwa. W większości przypadków nie wystarcza samo składowanie odpadów na wyznaczonym miejscu, gdyż substancje tego rodzaju są często silnie toksyczne i szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i dla ludzkiego zdrowia. Niezwykle ważne jest więc ostrożne i właściwe obchodzenie się z takimi substancjami.

Obowiązujące kody na odpady

obowiązujące kody odpadówZnaczna część substancji przeznaczonych do utylizacji, szczególnie tych pochodzących z zakładów przemysłowych, nie może być w ogóle składowana ze względu na wysoką toksyczność, i musi być likwidowana na bieżąco, za pomocą odpowiednich środków. Podobnie wygląda kwestia odpadów odzwierzęcych i spożywczych, które nie mogą być składowane ze względu na potencjalną szkodliwość. Wiele z tych odpadów, jednak, nadaje się do recyklingu czy ponownego użycia. Obecnie obowiązujące kody odpadów pozwalają na jasne i łatwe skategoryzowanie danych substancji, pozwalając na ich łatwe sortowanie i przeznaczenie odpowiednio do recyklingu, składowania czy likwidacji. Oznaczenia tych substancji pozwalają również na łatwe rozpoznanie ryzyka podczas obchodzenia się z nimi, jak również ułatwienie składowania. Obejmują one niemal wszystkie kategorie odpadów, od odzwierzęcych i spożywczych, po przemysłowe, klasyfikując również stopień szkodliwości substancji i ich wpływ na otoczenie. Lista kodów jest na tyle ekstensywna, iż niemal niemożliwe jest jej dokładne zapamiętanie, ze względu na samą ilość oznaczeń, aczkolwiek owa lista musi być stosowana, jeśli proces utylizacji i likwidacji ma przebiegać sprawnie. Odpowiednio oznakowane odpady będą przez to mogły być sortowane sprawniej, składowane w odpowiednich dla danej substancji warunkach, i przeznaczane do właściwej utylizacji tylko za pomocą kodów i oznaczeń, bez konieczności interakcji pracowników z samymi substancjami.

Zmniejsza to ryzyko wystąpienia wypadków wśród pracowników utylizacji i zwiększa bezpieczeństwo otoczenia, ale również przyśpiesza cały proces. Odpowiednie oznakowanie pozwala również rozpoznać te substancje, które przeznaczone zostały do utylizacji, aczkolwiek nadają się do wykorzystania w innym procesie produkcyjnym niż ten, z którego pierwotnie pochodziły. Możliwość ponownego użycia substancji odpadowych powoduje znaczne obniżenie kosztów utylizacji, jak również zmniejsza możliwość zanieczyszczenia otoczenia, skracając czas ich składowania do niezbędnego minimum.